Statut

Statut

STATUT
Cechu Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Górniczej

 

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła.
2. Cech posiada osobowość prawną.
3. Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku, Nr 112, Poz. 979 z późn. zmianami).

§ 2

Cech prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie rzemiosł różnych i małej przedsiębiorczości.

§ 3

1. Cech nosi nazwę: Cech Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Górniczej.
2. Siedzibą Cechu jest miasto Dąbrowa Górnicza.

§ 4

Cech posiada dobrowolność stowarzyszania się z innymi organizacjami rzemieślniczymi np. Izbą Rzemieślniczą, ZRP oraz pokrewnymi w kraju i za granicą.

 

II. Zadania Cechu.

§ 5

1. Zadaniem Cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji państwowej i samorządowej.
2. W granicach dopuszczonych prawem do zadań Cechu należy w szczególności:

1) utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej;
2) prowadzenie wśród członków pracy społeczno-organizacyjnej mającej na celu szerzenie etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania
zawodu;
3) reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji państwowej i samorządowej oraz organizacji społecznych i gospodarczych;
4) prowadzenie Banku Danych o rzemieślnikach będących członkami Cechu, za ich zgodą;
5) popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami
technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego;
6) współdziałanie z jednostkami naukowo-badawczymi, zwłaszcza w zakresie udostępnienia członkom nowych technologii, wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania przez członków;
7) organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników;
8) współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolnych;
9) organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie BHP oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych;
10) występowanie z inicjatywą na rzecz doskonalenia systemu podatkowego i zasad ubezpieczeń społecznych rzemieślników;
11)wspieranie inicjatyw środowiska w zakresie rozwoju kultury, ochrony środowiska i poprawy bezpieczeństwa pracy;
12) organizowanie i wspieranie akcji charytatywnych i dobroczynnych;
13) zgłaszanie w imieniu środowiska kandydatów na funkcje przedstawicieli do organów różnych władz;
14) rozwijanie szeroko pojętej działalności marketingowej na rzecz swoich członków;
15) rozpatrywanie skarg na działalność członków;
16) prowadzenie działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w zakresie:

a) kod PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
b) kod PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
c) kod PKD 85.53.Z Pozostałe formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
d) kod PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
e) kod PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
f) kod PKD 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
g) kod PKD 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
h) kod PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
i) kod PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
j) kod PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
k) kod PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
l) kod PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
ł) kod PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
m) kod PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
n) kod PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
o) kod PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
p) kod PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
r) kod PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
s) kod PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
t) kod PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane

17) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (kod PKD 94.11.Z)
3. Cech może tworzyć – w tym również z innymi osobami prawnymi i podmiotami gospodarczymi – nowe jednostki organizacyjne przewidziane prawem lub
przystępować do już istniejących.


III. Członkowie ich prawa i obowiązki.

§ 6

1. Członkami Cechu na zasadach dobrowolności mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i małą przedsiębiorczość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o rzemiośle, a także inne osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych określonych w ustawie o rzemiośle.

§ 7

1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego dane osobowe, aktualne dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej oraz wpłacanie „wpisowego” i uiszczania regularnie składek członkowskich ustalonych przez Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów.
2. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd.
3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od złożenia deklaracji.

§ 8

1. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka Cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od daty jej przyjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
2. Od odmownej decyzji Zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być
rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym Zgromadzeniu, nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

§ 9

1. Członkowie mają prawo:
1) korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 5 statutu;
2) wybierania i wybieralności do organów Cechu;
3) zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia działalności Cechu;
4) wnoszenia odwołań od uchwały Zarządu Cechu przy rozpatrywaniu odwołań, stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień;
5) obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu odwołań, stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień;
6) wglądu w protokoły Walnych Zgromadzeń i rocznych sprawozdań Zarządu Cechu, protokołów i pism pokontrolnych oraz sprawozdania z wykonania zaleceń;
7) uzyskiwanie od Organów Cechu informacji o działalności Cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach.

2. Nie ma prawa wybieralności członek Cechu, który:
1) został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego;
2) został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem Sądu Cechowego;
3) zalega z wpłacaniem składki cechowej powyżej trzech miesięcy mimo wezwania, o którym mowa w § 25 ust. 3 statutu.

§ 10

1. Członkowie Cechu obowiązani są:
1) stosować się do przepisów statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczych;
2) regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości;,
3) przestrzegać zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła;
4) podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów.

§ 11

Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub o przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego poza teren działalności Cechu.

§ 12

Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:
1) wystąpienia
2) wykreślenia
3) wykluczenia

§ 13

1. Członek Cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Wystąpienie członka Cechu następuje po upływie 1-miesięcznego okresu od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do Zarządu Cechu, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.

§ 14

Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszenia się w Cechu.

§ 15

Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd.

§ 16

1. O wykreśleniu członka Cechu Zarząd obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.
2. Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem.
Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
3. Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i w terminie określonym w § 59 statutu.
4. Członek wykreślony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.
5. O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się, powinien on być zawiadomiony przez Zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem w sposób określony w § 25 ust.1 statutu.
6. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały w sprawie wykreślenia – zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w Cechu.

§ 17

1. Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno-samorządowej Cechu i inne wydatki. O wysokości składki cechowej oraz terminie jej płatności Cech zawiadamia członków pisemnie.
2. Nieuregulowanie przez kolejne 3 miesiące składek członkowskich może spowodować wykluczenie z Cechu.

§ 18

1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność:
1) „Honorowego Starszego” lub „Honorowego Członka Cechu” osobom, które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą
zakładów rzemieślniczych;
2) „Honorowego Członka Cechu” osobom, które przez ostatnie 20 lat były członkami Cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały
prowadzenia działalności rzemieślniczej.
2. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu. W zakresie przysługującym członkom osobom tym przysługują także inne uprawnienia określone w niniejszym statucie.

 

IV. Organy Cechu.

§ 19

1. Organami Cechu są:
A. Walne Zgromadzenie
B. Zarząd
C. Komisja Rewizyjna
D. Sąd Cechowy
2. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust.1 litera B, C, D.
3. Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.
4. Wybory do organów, o których mowa w ust.1 litera B – D dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie
członków organu następuje także w głosowaniu tajnym.
5. Przy obliczeniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
6. Za udział w posiedzeniach organów Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia członkowie mogą otrzymywać dietę i zwrot kosztów podróży wg zasad ustalonych przez Zarząd Cechu, o ile Cech posiada stosowne możliwości finansowe, a wypłata diety i pokrycie takich kosztów nie spowoduje zagrożenia działalności Cechu.

 

A. Walne Zgromadzenie Członków.

§ 20

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

§ 21

1. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalenie Statutu i jego zmian;
2) wybór i odwołanie Starszego Cechu, pozostałych członków Zarządu, przewodniczących i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego;
3) określenie wysokości składek cechowych;
4) uchwalenie planów i programów rozwoju Cechu;
5) rozpatrywanie sprawozdań rocznych Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ich zatwierdzanie; zatwierdzanie bilansu i sprawozdań finansowych, podział
nadwyżki bilansowej, udzielanie absolutorium Starszemu Cechu i członkom Zarządu;
6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości;
7) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpienia z nich;
8) upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek i kredytów, obciążenie nieruchomości powyżej 50.000 zł oraz zbywania nieruchomości Cechu;
9) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
10) nadanie godności Honorowego Członka Cechu oraz Honorowego Starszego Cechu;
11) rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu;
12)wybieranie delegatów, przedstawicieli Cechu na zebrania innych organizacji rzemieślniczych;
13) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w Statucie.

§ 22

Odwołanie Starszego Cechu oraz członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego – przed upływem kadencji – może nastąpić przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych w głosowaniu tajnym.

§ 23

1. Jeżeli Cech liczy więcej niż 400 członków pierwsze Walne Zgromadzenie, które zbierze się po przekroczeniu tej liczby może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu
Zgromadzeniem Delegatów Członków Cechu.
2. Delegaci do reprezentowania członków na Walnym Zgromadzeniu Delegatów wybierani są w sekcjach branżowo-zawodowych w ilości:
a) jeden delegat na 3-ech członków Sekcji;
b) jeżeli ilość członków Cechu wzrośnie do liczby powyżej 600 członków – jeden delegat na 4-ech członków Sekcji.
3. Do Zgromadzenia Delegatów zastępującego Walne Zgromadzenie członków stosuje się odpowiednie przepisy o Walnych Zgromadzeniach.
4. Na żądanie ¼ ogółu członków zwołuje się Walne Zgromadzenie w pełnym składzie.

§ 24

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie zwołuje na podstawie uchwały Zarządu Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu.
2. Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:
1) Komisji Rewizyjnej
2) ¼ ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów.
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
4. W przypadkach wskazanych w ust.2 Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 4-ech tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna lub Komisja wybrana przez ¼ ogólnej liczby członków lub delegatów.

§ 25

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Cech zawiadamia wszystkich członków lub delegatów pisemnie co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.
2. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu odpowiednio do porządku obrad –
następujących materiałów:
1) bilans rachunkowy za rok ubiegły;
2) sprawozdanie Zarządu;
3) projekt podstawowych uchwał;
4) protokół poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
3. Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej trzech miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia
dowodu zapłacenia zaległych składek będą pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechu.

§ 26

1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Cechu Prezydium w składzie:

  • przewodniczący
  • z-ca przewodniczącego
  • sekretarz

2. Przewodniczący zgromadzenia ma prawo po uprzednim trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych obradowania.
3. Szczegółowe zasady i tryb obradowania określa regulamin.

§ 27

1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniem § 25 Statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi ¼ części członków Cechu lub delegatów.
2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby członków, Zarząd Cechu może zwołać Walne Zgromadzenie w tym samym dniu po 30 minutowej przerwie. Zwołane w tym trybie Walne Zgromadzenie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
4. Uchwały o zmianie Statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swojej ważności,
co najmniej 2/3 głosów. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany Statutu.
5. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu.

§ 28

1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.

 

B. Zarząd Cechu.

§ 29

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym, ponosi odpowiedzialność za prawidłową działalność Cechu. Zarząd kieruje Cechem i podpisuje roczne sprawozdania finansowe – bilans.

§ 30

1. Zarząd składa się z nie więcej niż 7-miu osób, w tym ze Starszego Cechu, Podstarszego, Sekretarza oraz do 4 członków. Walne Zgromadzenie wybiera
oddzielnie Starszego Cechu, a pozostałych członków Zarządu razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów + jeden głos.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera Podstarszego i Sekretarza.
3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
4. Do Zarządu Cechu wybierani mogą być członkowie Cechu i byli członkowie Cechu, którzy posiadają tytuł Honorowego Starszego Cechu lub Honorowego Członka Cechu. Prawo zgłoszenia kandydatów do Zarządu przysługuje tylko członkom Cechu.
5. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać co najmniej 5 letni okres członkostwa w Cechu, a kandydat na Starszego Cechu – 10 letni okres członkostwa
i co najmniej kwalifikacje mistrzowskie lub średnie wykształcenie.
6. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. W tym przypadku nie stosuje się przepisów § 27 ust.4 Statutu.

§ 31

1. Członek Zarządu traci mandat w przypadku:
1) złożenia rezygnacji;
2) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądowego;
3) utraty członkostwa w Cechu na skutek wystąpienia lub wykluczenia;
4) odwołania przez Walne Zgromadzenie.
W przypadkach określonych w punktach 1 – 3 Zarząd Cechu podejmuje uchwałę stwierdzającą utratę mandatu przez członka Zarządu. Walne Zgromadzenie winno jak najszybciej podjąć uchwałę w sprawie powołania nowego członka Zarządu.
2. Na podstawie uchwały Zarządu, członek Zarządu może zostać zawieszony w czynnościach do najbliższego Walnego Zgromadzenia – dotyczy to przypadków
uporczywego nie wywiązywania się ze swych obowiązków lub ich rażącego naruszania.
3. W przypadku ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie zastępuje go Podstarszy.

§ 32

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.

§ 33

1. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:
1) reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów organizacji społecznych i gospodarczych;
2) gospodarowanie funduszem i majątkiem Cechu oraz zaciąganie pożyczek i kredytów oraz obciążanie nieruchomości do wysokości 50.000 zł;
3) zwoływaniu Walnych Zgromadzeń i przygotowanie wniosków na te zgromadzenia;
4) powoływanie komisji spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu;
5) zatrudniania dyrektora Cechu w drodze konkursu;
6) rozpatrywanie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków Cechu;
7) zatwierdzanie regulaminu wynagrodzeń pracowników;
8) przyjmowanie oraz wykreślanie członków Cechu;
9) tworzenie (współtworzenie) przez Cech podmiotów gospodarczych, przystępowanie do już istniejących oraz występowanie i zbywanie udziałów;
10) na zewnątrz reprezentuje: Starszy Cechu, Podstarszy i Sekretarz.

§ 34

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.
2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

§ 35

1. Posiedzenie Zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu.
2. O czasie i miejscu posiedzeń Zarządu, członkowie Zarządu powiadamiani są do 3-ech dni przed terminem posiedzenia Zarządu.

§ 36

1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Starszego lub Podstarszego Cechu.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
3. Szczegółowe zasady i tryby pracy Zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

 

C. Komisja Rewizyjna.

§ 37

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-ech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów + jeden głos.

§ 38

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) badanie przynajmniej raz na pół roku działalności Cechu i również działalności Zarządu;
2) badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszania Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach;
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności;
4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi;
5) wydanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
2. Komisja Rewizyjna może w każdym czasie żądać od Zarządu wszelkich wyjaśnień.
3. W celu dokonania czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna może powołać zespoły kontrolne.
4. Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie członków Cechu.

 

D. Sąd Cechowy.

§ 39

Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonania rzemiosła.§ 40 Sąd Cechowy składa się z 3-ech osób wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego Sądu Cechowego, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej ilości głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów + jeden.

§ 41

1. Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
2. Sąd Cechowy orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym przewodniczącego.

§ 42

1. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres do 1 roku;
4) pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3-ech lat;
5) wykluczenie.
2. W przypadku rozpatrywania sprawy członka Sąd Cechowy może – niezależnie od orzeczenia kary – zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnienia funkcji w organach
statutowych organizacji rzemieślniczych.
3. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznanie skargi za zasadną, Sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

§ 43

1. Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny w przypadku gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami
Statutu Cechu lub zasadami współżycia społecznego. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu członka z Cechu Sąd zasięga obligatoryjnie opinii radcy prawnego.
2. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:
1) popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu;
2) umyślne działanie na szkodę Cechu;
3) uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich;
4) naruszenie zasad etyki zawodowej lub zasad rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 44

1. Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
2. Orzeczenie Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

§ 45

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń Sądu należy do Zarządu Cechu.

§ 46

Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 

V. Sekcja terenowa i zawodowa.

§ 47

1. Członkowie Cechu wykonujący rzemiosła na terenie jednego lub kilku sąsiednich miast i gmin tworzą sekcję terenową.
2. Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła tworzą sekcję zawodową.
3. W Cechu działają sekcje zawodowe i terenowe. Delegatów na Walne Zgromadzenie wybierają sekcje wskazane w § 23.
4. Powoływanie sekcji należy do właściwości Zarządu.
5. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa Zarząd Cechu. Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem doradczym.
6. Do zadań sekcji należy:
1) oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonania zadań społeczno-gospodarczych rzemiosła;
2) prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła;
3) wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła innego regionu lub zawodów;
4) otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze;
5) aktywizowanie rzemieślników do udziału w czynach społecznych.
7. Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego Cechu. Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz, a opinie swe i postulaty przedstawiają Zarządowi Cechu.

 

VI. Komisje Zarządu Cechu.

§ 48

1. Dla wykonania zadań Cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg
na działalność zrzeszonych członków, Zarząd Cechu powołuje Komisje Kontroli Społecznej oraz Komisje ds. Skarg i Wniosków i inne.
2. Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają Zarządowi.
3. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu.

§ 49

1. W skład Komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.
2. Komisje mogą korzystać, za zgodą Zarządu, z opinii rzeczoznawców.

§ 50

1. Do zadań Komisji Kontroli Społecznej należy doradztwo i analizowanie działalności zakładów rzemieślniczych w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej
i rzetelnego wykonywania rzemiosła.
2. W toku kontroli Komisja powinna zwracać uwagę rzemieślnikowi na stwierdzone uchybienia oraz omawiać z nim i wyjaśniać zasady prawidłowego prowadzenia
zakładu.

§ 51

Do zadań Komisji ds. Skarg i Wniosków należy badanie i analizowanie skarg na działalność zrzeszonych członków oraz rozpatrywanie wniosków zmierzających do uprawnienia działalności Cechu.

§ 52

Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa Zarząd Cechu.

 

VII. Zasady gospodarki finansowej Cechu.

§ 53

1. Środki finansowe Cechu stanowią:
1) wpisowe nowego członka, zwiększające fundusz zasobowy;
2) składki członkowskie;
3) opłaty za świadczenia Cechu;
4) dobrowolne wpłaty członków i innych osób;
5) wpływy z działalności gospodarczej;
6) wpływy z udziałów w zyskach spółek innych podmiotów gospodarczych, do których Cech należy;
7) dotacje, darowizny;
8) inne wpływy.
2. Cech tworzy fundusze:
1) zasobowy;
2) rezerwowy;
3) inwestycyjny.
3. Gospodarka finansowa Cechu jest prowadzona w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy o rachunkowości.

 

VIII. Biuro Cechu.

§ 54

1. Dyrektor Biura Cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów Cechu.
2. Dyrektor Biura Cechu jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu
obowiązujących przepisów.
3. W przypadku gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, Dyrektor Biura Cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął o jej zmianę lub uchylenie.
4. Dyrektor Biura Cechu bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia.
5. Dyrektor Biura Cechu odpowiada za pracę biura przed Zarządem Cechu.

§ 55

1. Dyrektorem Biura Cechu może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie.

§ 56

Dyrektor Biura Cechu jest kierownikiem Zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

 

IX. Reprezentacja Cechu.

§ 57

Cech łącznie reprezentują: Starszy Cechu, Podstarszy i Sekretarz.

§ 58

1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy Cechu, Podstarszy oraz Sekretarz.
2. Zarząd Cechu może udzielić Dyrektorowi Biura Cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych.

 

X. Postępowanie odwoławcze.

§ 59

1. Od decyzji Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
2. Termin wniesienia odwołania wynosi 30 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie
odwołania.
3. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym Zgromadzeniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania ich przez Cech.
4. Organ odwoławczy powinien rozpatrywać odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
5. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu opis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały.

 

XI. Likwidacja Cechu.

§ 60

1. Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością ¾ głosów.
2. Uchwała o likwidacji określa zasady i tryb postępowania likwidacyjnego oraz ustanawia likwidatora.

 

pdf icon   STATUT CECHU.PDF

« Powrót
©2024 Cech Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Górniczej